OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu MUZ umístěného na internetové adrese http://www.muzfashion.com/obchod

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) akademické malířky Stanislavy Losové, se sídlem Tábor 43b, 612 00, Brno, neplátce DPH, identifikační číslo: 06614132, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na Živnostenském úřadě města Brna, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.muzfashion.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Každou změnu obchodních podmínek prodávající oznámí kupujícímu nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, a to písemně, e-mailem nebo vyvěšením na internetových stránkách prodávajícího. Kupující je oprávněn nejpozději do 14 dnů přede dnem nabytí účinnosti změny obchodních podmínek změnu odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 14 dnů ode dne doručení výpovědi prodávajícímu. Pokud kupující změnu neodmítne do výše stanoveného dne, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí. Tento důsledek prodávající kupujícímu v oznámení o změně obchodních podmínek zvláště zdůrazní. Ke změnám obchodních podmínek prodávající přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

1.6 Právní vztahy výslovně neupravené obchodními podmínkami, případně kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a další osobou se řídí platnou legislativou České republiky.

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.1 Prodávající informuje, že:

       a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v   případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy);

       b) požaduje úhradu uvedené ceny zboží před převzetím zboží kupujícím od prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

       c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakovaný prodej zboží;

       d) prodávající není plátcem DPH, všechny ceny zboží jsou na webové stránce uváděny bez DPH;

       e) ceny zboží jsou na webové stránce uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

       f) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy (není-li níže uvedeno jinak), ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která se počítá, jde-li o:

          I) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

          II) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

       g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě:

          I) dodávky zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

          II) dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

          III) opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav;

          IV) zvolení dopravy nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určitém termínu;

       h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

       i) v případě, že má spotřebitel stížnosti, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

       a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

       b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

       c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.7 Nečiní-li kupující objednávku pomocí objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, je oprávněn doručit prodávajícímu závaznou objednávku. Ze závazné objednávky musí být zřejmý úmysl kupujícího uzavřít smlouvu a vůle kupujícího být vázán smlouvou v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň:

       a) identifikaci kupujícího (název /jméno a příjmení, IČ / RČ, DIČ, sídlo / bydliště, email, telefon, bankovní spojení, označení oprávnění jednat za kupujícího);

       b) předmět smlouvy v požadovaném množství;

       c) požadovaný termín a místo dodání;

       d) způsob dopravy;

       e) předpokládanou cenu;

       f) formu úhrady ceny;

       g) v případě písemné objednávky musí být přiložen podpis oprávněné osoby jednat za kupujícího, každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (emailem, poštou), případně předána prodávajícímu osobně či ústně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.

4.8 V případě, že závazná objednávka nemá všechny náležitosti ve smyslu čl. 4 odst. 7 obchodních podmínek, ale bude na základě ní plněno, nemůže se kupující dovolávat neplatnosti objednávky a následně neplatnosti závazkového vztahu.

4.9 V případě, že je prodávajícímu doručena objednávka dle čl. 4 odst. 5 nebo závazná objednávka dle čl. 4 odst. 7 obchodních podmínek, ze které bude vyplývat vůle kupujícího být smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího je pro kupujícího závazný.

4.10 Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dní od doručení objednávky dle čl. 4 odst. 5, nebo závazné objednávky čl. 4 odst. 7 obchodních podmínek přijetí objednávky, nebo závazné objednávky z jeho strany (poštou, emailem, telefonicky nebo osobně), případně kupujícího informovat o tom, že jeho objednávku, či závaznou objednávku nepřijímá. Objednávka i závazná objednávka se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem potvrzení objednávky, či závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek.

4.11 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.12 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.13 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.14 Přijetí objednávky, nebo závazné objednávky prodávající potvrdí tak, že kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž bude uveden předmět smlouvy, cena, místo a termín dodání, způsob dopravy a forma úhrady ceny. Kupující má právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky, nebo závazné objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky vystavené prodávajícím.

4.15 Vzniklou smlouvu a všechny její dohodnuté náležitosti lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.16 Objednávku standardního zboží (běžně prodejného zboží u prodávajícího) lze zrušit pouze do okamžiku dodání. Objednávku speciálně objednaného zboží pro daného zákazníka, je možné zrušit taktéž do okamžiku dodání zboží s tím, že náklady na takto stornované zboží budou v plné výši vyúčtovány kupujícímu. Jedná se zejména o storno poplatky v distribuční síti, smluvní pokuty od subdodavatelů a další sankce. V obou případech je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu storno poplatek ve výši 10 % ceny.

4.17 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem, či opakovaně porušili své povinnosti vůči prodávajícímu.

4.18 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Uvedená cena je konečná, včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

5.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky pokud není na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Cena zboží je tedy uvedena bez poplatků za dopravné, balné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku. K ceně předmětu plnění budou připočteny případné náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění, které budou připočteny v závislosti na zvoleném typu dodání do místa určení.

5.3 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně ujednaných podmínek.

5.4 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

5.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (prodávající akceptuje následující platební podmínky):

       a) platba bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 670100-2206610815/6210 vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího”);

       b) platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

5.6 Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.7 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.8 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.9 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.14), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.10 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.11 Předmět kupní smlouvy zůstává do úplného zaplacení ceny zboží, a případných nákladů spojených s dodáním zboží, ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci, týž následek má, nepřevezme-li kupující předmět kupní smlouvy, ač mu prodávající umožnil s předmětem plnění nakládat.

5.12 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.13 V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel v den dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

5.14 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoliv titulu. Takové započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

6.1 Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.

6.2 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

6.3 Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

6.4 Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednané zboží a objednané zboží řádně a včas převzít.

7.1 Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo prodávajícího. Pokud je místem plnění místo jiné než sídlo prodávajícího, jdou náklady k tíži kupujícího dle čl. 5 obchodních podmínek.

7.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3 Je-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, či závazné objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.7 Při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu, který je podnikatelem jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího – podnikatele.

7.8 V případě prodlení kupujícího s převzetím věci řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to až do výše 30% z ceny věci.

7.9 Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a doručení objednané věci osobně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její doručení.

7.10 Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

8.1 Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího převzetím předmětu plnění. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující předmět plnění, ačkoli byl předmět plnění připraven k předání ze strany prodávajícího, nebo mu bylo umožněno s předmětem plnění nakládat.

8.2 Prodávající splní povinnost odevzdat předmět plnění kupujícímu, umožní-li mu nakládat s předmětem plnění v místě plnění a včas mu to oznámí.

8.3 Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění, je-li to s ohledem na jeho povahu možné. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

8.4 Má-li být předmět plnění prodávajícím odeslán, odevzdá prodávající předmět plnění kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá kupujícímu – spotřebiteli předmět plnění až, jakmile mu předmět plnění předá dopravce.

8.5 Není-li ujednáno, jak má být předmět plnění zabalen, zabalí prodávající předmět plnění podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování předmětu plnění a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající předmět plnění pro přepravu.

8.6 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

8.7 Kupující je povinen předmět plnění podle možnosti prohlédnout neprodleně po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

8.8 Prodlením kupujícího s převzetím předmětu plnění vzniká prodávajícímu právo předmět plnění po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s úhradou sjednané ceny, kterou je předání předmětu plnění podmíněno.

8.9 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.10 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je při převzetí zboží ve shodě se smlouvou, tedy že nemá vady. Shodou se smlouvou se rozumí, že:

       a) zboží má ujednané vlastnosti, chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím;

       b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

       c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

       d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.11 Ujednání odst. 10 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, kterou kupující sám způsobil, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či chybným užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.12 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět plnění při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.13 Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.14 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím předmětu plnění věděl, že předmět plnění má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.15 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese sídlo jeho podnikání, či e-mailem na adresu muzfashion@email.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.16 Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu nebo číslo kupní smlouvy, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí, nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Při reklamaci zboží je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předložit veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží. Kupující je dále povinen vrátit reklamované zboží kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

8.17 Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou emailových zpráv na adresu příjemce uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře k reklamovanému zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, je povinen tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

8.18 Za vadu předmětu plnění se nepovažuje obvyklý barevný rozdíl či rozdíl struktury materiálu apod.

8.19 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných kupujícím nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení výrobku nezbytné. Prodávající dále nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborného ošetření produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu a charakteru se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8.20 V případě vad, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků.

8.21 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

       a) na odstranění vady dodáním chybějící věci;

       b) na odstranění vady opravou;

       c) na přiměřenou slevu z ceny;

       d) odstoupit od smlouvy.

8.22 Za podstatné porušení smlouvy se považuje takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

8.23 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

       a) na odstranění vady;

       b) na přiměřenou slevu z ceny.

8.24 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady odstranit nelze, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

8.25 Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy.

8.26 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li předmět plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

       a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu plnění;

       b) použil-li kupující předmět plnění ještě před objevením vady;

       c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení předmětu plnění v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím.

8.27 Neoznámí-li kupující vadu předmětu plnění včas, prodávající mu práva z vadného plnění nepřizná.

8.28 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním chybějící věci.

8.29 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.1 Pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající na zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.muzfashion.com záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců.

9.2 Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka a pro uplatnění práva z vadného plnění se použije obdobně článek č. 8 obchodních podmínek.

9.3 Kupující nemá právo ze záruky, pokud:

       a) zboží bylo poškozeno při přepravě;

       b) zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou, byla-li dodána se zbožím;

       c) zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídali parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci, byla-li dodána spolu se zbožím;

       d) zboží bylo poškozeno působením živlů;

       e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, byla-li dodána spolu ze zbožím;

       f) zboží bylo používáno v rozporu s návodem, či došlo k poškození neodbornou manipulací, či používáním.

10.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou smluvené ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu smluvenou cenu nebo část smluvené ceny, s níž je kupující v prodlení.

10.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

11.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

       a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

       b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

       c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

11.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 11.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

11.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího, popřípadě na emailovou adresu muzfashion@email.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě či elektronické podobě jeho přijetí.

11.4 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti kupujícího vyplývající ze smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti kupujícího se považuje zejména:

       a) kupující je v prodlení s úhradou zálohy nebo její části o více než pět (5) dnů;

       b) kupující je v prodlení s úhradou ceny nebo její části o více než pět (5) dnů;

       c) kupující trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění prodávajícího;

       d) vůči kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení nebo je vůči kupujícímu zahájeno exekuční řízení;

       e) kupující je v prodlení s převzetím předmětu plnění od prodávajícího po dobu delší než 15 dnů.

11.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.8 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

11.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů vyřizuje prodávající prostřednictvím elektronické komunikace z adresy muzfashion@email.cz . Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.

12.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

12.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.7 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.8 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

12.9 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

13.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, zejména souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení / název, adresa bydliště / sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, a to včetně data narození  u osob fyzických a telefonního čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

13.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 14.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

       a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

       b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

13.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to buď elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

15.2 Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, případně na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

16.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran obchodními podmínkami, či kupní smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

16.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím  v elektronické podobě a není přístupná.

16.4 Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení dohodly, že všechny spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito obchodními podmínkami či v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

16.5 Smluvní strany se dohodly, že škoda se hradí v penězích a odchylují se tak od ustanovení § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

16.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.7 Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

16.8 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.9 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Tábor 43b, PSČ: 612 00, Brno, adresa elektronické pošty: muzfashion@email.cz, telefon: +420 732 268 919.

16.10 Obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2017.

V Brně 31.10.2017                                                                                          Stanislava Losová

PŘÍLOHA Č. 1 OBCHODNÍ PODMÍNEK pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu MUZ

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy.

1. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Stanislavu Losovou, s bydlištěm Tábor 43b, PSČ: 612 00, Brno, IČ: 06614132, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného předmětu plnění nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
Předmět plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte na adrese Stanislava Losová, Tábor 43b, PSČ: 612 00, Brno, IČ: 06614132. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete předmět plnění zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením předmětu plnění.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty předmětu plnění v důsledku nakládání s tímto předmětem plnění jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 Občanský zákoník), že nebudete mít právo odstoupit od této smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal(a), aby dodavatel začal plnit již během lhůty pro odstoupení od této smlouvy a přitom dodavatel splnil svůj závazek (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) za podmínek stanovených ve smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu dodavatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o splnění závazku ze smlouvy již informován ze strany dodavatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

3. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

MUZ_Formulář odstoupení od smlouvy

copyright © MUZ, 2017

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: